algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van ZETTLER electronics B.V.┬ágevestigd te Zevenhuizen, hierna te noemen “ZETTLER”.
Art. I Algemeen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen van ZETTLER en/of met ZETTLER gesloten overeenkomsten betreffende levering van goederen, de “Algemene Leveringsvoorwaarden”; van ZETTLER van toepassing. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, of andere voorwaarden wordt door ZETTLER niet aanvaard.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  -product: zaken of advies
  -opdrachtgever: degene tot wie voor genoemde aanbieding is gericht.

Art. II Aanbieding

 1. Door ZETTLER genoemde prijzen en uitgebrachte aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en niet bindend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
 2. Elke prijs en elke aanbieding is gebaseerd op levering door ZETTLER onder normale omstandigheden, zonder aanvullende certificaten, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Art. III Overeenkomst

 1. Alleen schriftelijke opdrachten van opdrachtgever worden door ZETTLER in behandeling genomen. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door middel van een door ZETTLER schriftelijk verzonden opdrachtbevestiging.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ZETTLER binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

 1. De door ZETTLER opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af ons magazijn.
 2. ZETTLER behoudt zich het recht voor de aan opdrachtgever in rekening te brengen prijs aan te passen, voor zover tussen het afsluiten van de overeenkomst en het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten een periode van tenminste drie maanden is verlopen, dan wel na het aanvaarden van een opdracht enige verhoging van prijs bepalende factoren zich voordoet, waarop ZETTLER redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals stijging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belasting en transportkosten.
 3. Goederen worden standaard geleverd in handelsverpakking. Speciale emballage is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Speciale emballage wordt niet retour genomen.

Art. V Datasheets, beschrijvingen, modellen ed.

 1. In catalogi, website, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichts- opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging van ZETTLER.
 2. Afwijkingen van bovengenoemde gegevens geven opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, in ontvangst name van goederen te weigeren, betaling op te schorten of te weigeren dan wel schadevergoeding te verlangen.
 3. De door ZETTLER uitgebrachte aanbieding, alsmede de door ZETTLER vervaardigde of verstrekte datasheets, beschrijvingen, modellen e.d. blijven eigendom van ZETTLER, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Art. VI Levertijd

 1. De levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:
  1. De dag van totstandkoming van de overeenkomst
  2. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende leveromstandigheden en op tijdige levering van door ZETTLER bestelde materialen. Indien buiten schuld van ZETTLER vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde leveromstandigheden, wordt de levertijd zo nodig verlengd.
 3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het door ZETTLER verzonden is.
 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van ZETTLER ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Behoudens grove schuld aan zijde van ZETTLER geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Art. VIII Keuring

 1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. In geval van onbetekenende afwijkingen, met name die welke het voorziene gebruik niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze afwijkingen worden geacht te zijn geaccepteerd.
 3. Onverminderd de gebondenheid van ZETTLER tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van ZETTLER uitsluiten.

Art. IX Risico en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle direct en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van ZETTLER te wijten. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal ZETTLER gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel VI lid 3 gestelde, blijven de door ZETTLER geleverde zaken het eigendom van ZETTLER, totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ZETTLER gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  2. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst;
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ZETTLER gerechtigd afgeleverde zaken waarop het onder sub 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een geldboete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag.
 4. Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ZETTLER hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van ZETTLER:
  1. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en om de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  2. Alle aanspraken van de opdrachtgever of verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ZETTLER op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ZETTLER;
  4. Op andere manier medewerking te verlenen op alle redelijke maatregelen die ZETTLER ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Art. X Betaling

 1. Indien niet anders overeengekomen zal de opdrachtgever zorg dragen voor betaling van alle facturen binnen 30 dagen na dagtekening van de door ZETTLER ingediende factuur. Als betaaldatum geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening van ZETTLER.
 2. ZETTLER zal facturen indienen zodra een in de overeenkomst opgenomen termijn vervalt of zodra een (gedeelte van) het product conform de overeenkomst is geleverd in de zin van artikel VI lid 3.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ZETTLER zonder enige ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 5 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. Bij levering van een netto goederenwaarde beneden een bepaald bedrag zal door ZETTLER steeds een bedrag voor administratie en verzendkosten in rekening worden gebracht. De bedragen zijn afhankelijk van de aard en samenstelling van de levering.
 5. ZETTLER behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren zonder opgaaf van reden. Bij weigering de rembourszending in ontvangst te nemen, is de afnemer verplicht alle hieruit voortvloeiende kosten aan ZETTLER te vergoeden.
 6. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen de opdrachtgever nimmer van zijn plicht van betaling binnen de aangegeven tijd, ten aanzien van de overige kosten der nota.

Art. XI Garantie

 1. De goede werking van de geleverde producten wordt gegarandeerd voor 6 maanden met betrekking tot materiaal- en fabricage fouten en/of conform de desbetreffende bepalingen in onze aanbiedingen, overeenkomsten en contracten.
 2. Producten, welke fabricage- of materiaal fouten mochten vertonen, moeten op verzoek van ZETTLER franco aan ZETTLER opgestuurd worden. De beoordeling of deze producten al dan niet voor vervanging in aanmerking komen berust uitsluitend bij ZETTLER. Het ontbinden van de overeenkomst uit dezen hoofde is, ook wanneer er voor de herlevering een levertijd geldt, uitgesloten.

Art. XII Aansprakelijkheid

 1. Behoudens grove schuld aan zijde van ZETTLER is alle aansprakelijkheid van ZETTLER, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
 2. ZETTLER is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. De opdrachtgever is gehouden ZETTLER te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ZETTLER in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
 4. ZETTLER is niet verantwoordelijk voor uitspraken of aanbiedingen gedaan door bedrijven die haar vertegenwoordigen.

Art. XIII Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van ZETTLER onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ZETTLER of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolgen van overmacht is ZETTLER gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ZETTLER tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ZETTLER gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ZETTLER te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stil legging, liquidatief gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid -van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is ZETTLER gerechtigd om zonder ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elke dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat ZETTLER tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de ZETTLER verder toekomende rechten.
 3. In geval van opschorting krachtens zowel lid 1 als lid 2 wordt de overeen gekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door ZETTLER bespaarde kosten, en is ZETTLER bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst gereserveerde en in bewerking genomen materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art. XV Toepassing recht, geschillen

 1. Op alle tussen opdrachtgever en ZETTLER bestaande rechts betrekkingen, met inbegrip van de totstandkoming daarvan, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is ZETTLER bevoegd de opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Den Haag.